Circular Design
Gestaltung der Kreislaufwirtschaft

Kontakt

Leitung Forschungslinie Circular Design

an der Fachhochschule Salzburg, Campus Kuchl, De/Re/Sa


Dr. Sonja Eser

info@circular-design.eu

Tel: +49 (0)170 300 50 50, +49 (0)8709 94 388 38